Visualització de contingut web

Reproducció de documents

La Biblioteca Valenciana (BV), com a primer centre bibliogràfic de la Comunitat Valenciana, té com a missió vetlar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic valencià.

Per a fer compatibles ambdós funcions la BV oferix als usuaris la possibilitat d'obtindre la reproducció dels documents per mitjà de diversos sistemes i suports alternatius, tractant sempre d'adaptar-se a les noves tecnologies.

Les restriccions i limitacions per a la reproducció de documents estan motivades tant per la legislació vigent (Llei de Propietat Intel·lectual), com per la normativa interna encaminada a la preservació i el bon ús de la col·lecció.

Formulari de sol·licitud

NORMES GENERALS DE REPRODUCCIÓ

 • La reproducció d'obres que no pertanyen al domini públic, és a dir, aquelles obres que encara estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, només serà possible quan es realitze sense ànim de lucre i exclusivament per a fins d'investigació. (Llei de Propietat Intel·lectual) i amb un límit d'un 20%.
 • El personal bibliotecari responsable de la sala de consulta valorarà l'estat físic de cada obra i decidirà el tipus de reproducció més adequat per a cada document.
 • Les reproduccions de tots aquells documents que ja estiguen microfilmats o digitalitzats s'obtindran a partir de la còpia microfilmada o digitalitzada.
 • La reproducció d'una obra a partir de l'original, que ja estiga microfilmat o digitalitzat, haurà de sol·licitar-se per escrit amb una exposició de motius raonada i necessitarà l'autorització de la direcció de la Biblioteca.
 • Les obres anteriors a 1801, les obres rares i valuoses posteriors a esta data i les obres amb risc de deterioració només podran reproduir-se en el suport que la BV considere més adequat.
 • No es podrà sol·licitar la reproducció d'aquells documents que no estiguen processats com cal, és a dir, inventariats o catalogats.
 • No s'atendran aquelles sol·licituts massives o abusives de documents. Com a norma general s'estableix un límit de 400 còpies per usuari i mes.
 • La BV no es responsabilitzarà de l'ús que puga fer-se de les reproduccions en contra dels drets de propietat intel·lectual protegits per la Llei.

NORMES ESPECÍFIQUES PER A ÚS PÚBLIC

 • El sol·licitant de la reproducció serà el responsable de tramitar i obtindre els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel·lectual, llevat que la Biblioteca en siga la titular. En este cas l'autorització per part de la Biblioteca serà amb caràcter no exclusiu.
 • Tota reproducció que siga inclosa en una publicació haurà de portar una línia de crèdit o peu de foto, on s'especifique "Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu".
 • En el cas que el document pertanga a determinats llegats haurà d'especificar-se, a més, de quin llegat es tracta seguint l'exemple: "Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Fons Carreres".
 • En el cas dels documents del fons gràfic haurà de citar-se a més el nom de l'autor o la condició d'Anònim en el cas que l'autor siga desconegut.
 • Les reproduccions de documents gràfics no podran alterar el document original sense l'autorització de l'autor.
 • L'autorització per a la reproducció de documents serà vàlida per a una única edició de l'obra.
 • Totes les publicacions en què s'incloguen reproduccions de documents de la BV podran ser objecte d'inspecció prèvia a l'edició per part de la mateixa Biblioteca.
 • De totes les publicacions d'una obra que incloguen reproduccions de documents de la BV, se n'hauran d'entregar a esta un exemplar.
 • El citat exemplar haurà de dirigir-se al departament d'adquisicions de la BV especificant el motiu pel qual foren sol·licitades les reproduccions.

REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS

La BV disposa de diversos sistemes de reproducció de documents, segons el tipus de document i l'estat de conservació en què es trobe.

Fotocòpies (b/n)

Podran ser reproduïts per este mitjà els següents documents:

 • Obres de referència de les sales de consulta impreses després de 1900.
 • Monografies de la col·lecció general impreses després de 1958.
 • Publicacions periòdiques impreses després de 1958 i que no estiguen enquadernades 
 • Publicacions periòdiques impreses després de 1958 enquadernades (només formats xicotets, 8u i 4t).

Fotocòpies per escàner

Podran ser reproduïts per este mitjà els següents documents:

 • Obres de referència de les sales de consulta que no puguen ser fotocopiades: obres impreses abans de 1901, obres posteriors que estiguen en mal estat o que l'enquadernació o el format de les quals impedisca la reproducció per mitjà de fotocòpia, i aquelles obres que siguen molt utilitzades.
 • Monografies del fons general impreses abans de 1958 i aquelles que siguen de format gran (Foli Gran Foli).
 • Publicacions periòdiques impreses abans de 1958 que estiguen enquadernades.
 • Publicacions periòdiques impreses abans o després de 1958 de format gran (Foli i Gran Foli).
 • Documents gràfics impresos (Formats xicotets) i fotografies en positiu en paper.

Reproducción en formato digital

Podran ser reproduïts per este mitjà especialment els documents gràfics, i qualsevol tipus de document que permeta tant pel format com per l'estat de conservació esta forma de reproducció.

TRÀMITS DE SOL·LICITUD DE REPRODUCCIÓ

1. Sol·licitar la reproducció

Per a sol·licitar la reproducció de documents és necessari omplir l'imprés de sol·licitud de reprografia que està disponible en la pàgina web de la BV.

2. Acceptació i abonament del pressupost

La Biblioteca enviarà el  pressupost.Si és conforme, el sol·licitant procedirà al pagament per mitjà de transferència bancària (fent constar en el pagament el número de  pressupost) i remetrà a la Biblioteca Valenciana  còpia del justificant

(A partir de la recepció del justificant començaran a  comptar els terminis d'entrega del material)

3.Reproducció i lliurament de les còpies

Una vegada rebut el justificant es procedirà a la reproducció dels documents.

El sol·licitant rebrà un correu electrònic amb els documents sol·licitats o un avís per a la seua recollida a la Biblioteca en funció de la forma d'enviament seleccionada.

PREUS DE REPRODUCCIÓ *

Import (euros)

Expedició de còpies, reproducció o impresió en paper (per página)

Paper grandària DIN A4 i foli

En blanc i negre

0,06 €

En color

0,18 €

Paper grandària DIN A3

En blanc i negre

0,07 €

En color

0,20 €

Expedició de còpies o reproducció en format digital (per pàgina o imatge)

0,05€

(*) Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes

Formulari de sol·licitud

FORMA DE PAGAMENT

A través del  portal de l'INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (IVAT).

Imprés  model 046

Nom de la taxa: 9951 - Taxa per la reproducció o l'expedició de còpies de documents o de plànols

Recorde indicar en els pagaments el número del pressupost i remetre còpia del justificant a la Biblioteca Valenciana bv@gva.es