Visualització de contingut web

Reproducció de documents

La Biblioteca Valenciana (BV), com a primer centre bibliogràfic de la Comunitat Valenciana, té com a missió vetlar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic valencià.

Per a fer compatibles les dos funcions la BV oferix als usuaris la possibilitat d'obtindre la reproducció dels documents, tractant sempre d'adaptar-se a les noves tecnologies.

Les restriccions i limitacions per a la reproducció de documents estan motivades tant per la legislació vigent (Llei de Propietat Intel·lectual), com per la normativa interna encaminada a la preservació i el bon ús de la col·lecció.

Formulari de sol·licitud

NORMES GENERALS DE REPRODUCCIÓ

 • La reproducció d'obres que no pertanyen al domini públic, és a dir, aquelles obres que encara estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, només serà possible quan es realitze sense ànim de lucre i exclusivament per a fins d'investigació. (Llei de Propietat Intel·lectual) i amb un límit d'un 20%.
 • El personal bibliotecari responsable de la sala de consulta valorarà l'estat físic de cada obra abans d'autoritzar la seua digitalització. 
 • No es podrà sol·licitar la reproducció d'aquells documents que no estiguen processats com cal, és a dir, inventariats o catalogats.
 • No s'atendran aquelles sol·licituts massives o abusives de documents. Com a norma general s'estableix un límit de 400 còpies per usuari i mes.
 • La BV no es responsabilitzarà de l'ús que puga fer-se de les reproduccions en contra dels drets de propietat intel·lectual protegits per la Llei.

NORMES ESPECÍFIQUES PER A ÚS PÚBLIC

 • El sol·licitant de la reproducció serà el responsable de tramitar i obtindre els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i d'imatge, llevat que la Biblioteca en siga la titular. En este cas l'autorització per part de la Biblioteca serà amb caràcter no exclusiu.
 • Tota reproducció que siga inclosa en una publicació haurà de portar una línia de crèdit o peu de foto, on s'especifique "Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu".
 • En el cas que el document pertanga a un llegat haurà d'especificar-se, a més, de quin llegat es tracta seguint l'exemple: "Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Fons Carreres".
 • En el cas dels documents del fons gràfic haurà de citar-se a més el nom de l'autor o la condició d'Anònim en el cas que l'autor siga desconegut.
 • Les reproduccions de documents gràfics no podran alterar el document original sense l'autorització de l'autor.
 • L'autorització per a la reproducció de documents serà vàlida per a una única edició de l'obra.
 • Totes les publicacions en què s'incloguen reproduccions de documents de la BV podran ser objecte d'inspecció prèvia a l'edició per part de la mateixa Biblioteca.
 • De totes les publicacions d'una obra que incloguen reproduccions de documents de la BV, se n'hauran d'entregar a esta un exemplar, que haurà de dirigir-se al departament d'adquisicions de la BV especificant el motiu pel qual foren sol·licitades les reproduccions.

PASOS PER A SOL·LICITAR REPROGRAFIA

1. Sol·licitar la reproducció

Per a sol·licitar la reproducció de documents és necessari omplir l'imprés de sol·licitud de reprografia que està disponible en la pàgina web de la BV.

2. Acceptació i abonament del pressupost

La Biblioteca enviarà el  pressupost. Si és conforme, el sol·licitant procedirà al pagament per mitjà de transferència bancària  i remetrà a la Biblioteca Valenciana  còpia del justificant, indicant en assumpte el número de pressupost. 

Les administracions públiques estan exemptes de pagament de taxes.

3. Reproducció i lliurament de les còpies

Una vegada rebut el justificant es procedirà a la reproducció dels documents. El sol·licitant rebrà un correu electrònic amb els documents sol·licitats, i, si és el cas, un document adjunt amb les condicions d'ús públic. 

PREUS DE REPRODUCCIÓ *

Import (euros)

Expedició de còpies, reproducció o impresió en paper (per página)

Paper grandària DIN A4 i foli

En blanc i negre

0,06 €

En color

0,18 €

Paper grandària DIN A3

En blanc i negre

0,07 €

En color

0,20 €

Expedició de còpies o reproducció en format digital (per pàgina o imatge)

0,05€

(*) Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes

Formulari de sol·licitud

FORMA DE PAGAMENT

A través del  portal de l'INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (IVAT).

Imprés  model 046

Nom de la taxa: 9951 - Taxa per la reproducció o l'expedició de còpies de documents o de plànols

Recorde indicar en els pagaments el número del pressupost i remetre còpia del justificant a la Biblioteca Valenciana bv@gva.es

 

AUTOFOTO

 

Es permet fer fotografies amb dispositius mòbils per fer reproduccions de treball en sala, sempre amb finalitat d'ús privat per motius d'estudi o investigació.  En tot cas, s'ha de sol·licitar previament l'autorització del personal responsable de sala i complimentar el formulari de sol·licitud.

L'autorització haurà de ser compatible amb els drets de propietat intel·lectual i d'imatge, així com amb l'estat de conservació dels fons.