Visualització de contingut web

Extracte de la Llei 23/2006 de Propietat Intel·lectual

Modifica el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996 (RCL1996/1382), que regula, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria.

Article 26. Duració i còmput

Els drets d'explotació de l'obra duraran tota la vida de l'autor i setanta anys després de la mort o de la declaració de mort d'aquest.

Article 31. Reproduccions provisionals i còpia privada

  1. No necessiten autorització de l'autor els actes de reproducció provisional a què fa referència l'article 18, que, a més de mancar per ells mateixos d'una significació econòmica independent, siguen transitoris o accessoris, formen part integrant i essencial d'un procés tecnològic i tinguen una única finalitat consistent a facilitar bé una transmissió en xarxa entre terceres persones per mitjà d'un intermediari, bé un ús lícit, entés així l'autoritzat per l'autor o per la llei.
  2. No necessita autorització de l'autor la reproducció, en qualsevol suport, d'obres ja divulgades quan siga duta a terme per una persona física per a ús privat a partir d'obres a les quals haja accedit legalment i quan la còpia obtinguda no siga utilitzada de manera col·lectiva i lucrativa, sense perjudici de la compensació equitativa prevista en l'article 25, que haurà de tenir en compte si s'apliquen a les citades obres les mesures a què fa referència l'article 161. Estan excloses de les disposicions d'aquest apartat les bases de dades electròniques i, en aplicació de l'article 99.a, els programes d'ordinador.

Article 31 bis. Seguretat, procediments oficials i discapacitats

  1. No serà necessària l'autorització de l'autor quan una obra siga reproduïda, distribuïda o comunicada públicament amb finalitats de seguretat pública o per al correcte desenvolupament de procediments administratius, judicials o parlamentaris.
  2. Tampoc necessiten autorització els actes de reproducció, distribució i comunicació pública d'obres ja divulgades que es realitzen en benefici de persones amb discapacitat, sempre que aquells actes manquen de finalitat lucrativa, tinguen una relació directa amb la discapacitat en qüestió, siguen duts a terme mitjançant un procediment o un mitjà adaptat a la discapacitat i es limiten a les exigències d'aquesta.

 

Article 37. Reproducció, préstec i consulta d'obres mitjançant terminals especialitzats en determinats establiments
  1. Els titulars dels drets d'autor no podran oposar-se a les reproduccions de les obres quan siguen realitzades sense finalitat lucrativa per part de museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius de titularitat pública o integrats en institucions de caràcter cultural o científic, i quan la reproducció siga realitzada exclusivament amb finalitats investigadores o conservadores.
  2. No necessitarà autorització de l'autor la comunicació d'obres o la posada a disposició d'aquestes a persones concretes del públic per a investigació, quan es realitze per mitjà d'una xarxa tancada i interna a través de terminals especialitzats instal·lats per a això als locals dels establiments citats en l'apartat anterior, i sempre que aquestes obres apareguen en les col·leccions de l'establiment mateix i no siguen objecte de condicions d'adquisició o de llicència. Tot això sense perjudici del dret de l'autor a rebre'n una remuneració equitativa.

Article 41. Condicions per a la utilització de les obres en domini públic

L'extinció dels drets d'explotació de les obres determinarà que passen al domini públic.

Les obres de domini públic podran ser utilitzades per qualsevol persona sempre que es respecte l'autoria i la integritat de l'obra, en els termes previstos en els apartats 3 i 4 de l'article 14.

Article 50. Cessió no exclusiva

  1. El cessionari no exclusiu quedarà facultat per a utilitzar l'obra d'acord amb els termes de la cessió i en concurrència tant amb uns altres cessionaris com amb el mateix cedent. El seu dret serà intransmissible excepte en els supòsits previstos en el paràgraf tercer de l'article anterior.
  2. Les autoritzacions no exclusives concedides per les entitats de gestió per a utilització dels seus repertoris seran, en tot cas, intransmissibles.