Visualització de contingut web

Història i Funcions

Els orígens de la Biblioteca Valenciana es retrotrauen a la generosa donació de la biblioteca particular de Nicolau Primitiu Gómez Serrano per part dels seus hereus el 1979. No obstant això, jurídicament no va nàixer fins al 1985, quan va ser creada pel Decret 5/1985, del Consell de la Generalitat Valenciana. L'any 2000 va ser dotada d'una seu pròpia al monestir de Sant Miquel dels Reis. Després del Decret 33/2010, la Biblioteca Valenciana rep la denominació oficial de Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Actualment, la Biblioteca Valenciana es regeix pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, l'article 13 de la qual la defineix com la capçalera del Sistema Bibliotecari Valencià, centre superior bibliotecari de la Generalitat i depòsit bibliogràfic bàsic de la Comunitat Valenciana.

Le seues funcions, recollides en aquesta llei, són les següents:

 • Reunir, conservar i organitzar els fons següents, amb independència del seu suport material:
  • Les obres editades o produïdes a la Comunitat Valenciana.
  • Obres sobre la Comunitat Valenciana o relacionades amb la cultura i l'idioma valencians, encara que s'hagen editat o produït fora.
  • Obres d'autors valencians, encara que s'hagen editat o produït fora de la Comunitat Valenciana.
 • Elaborar, gestionar i difondre la bibliografia valenciana en collaboració amb altres institucions.
 • Posar a la disposició de la ciutadania i de les institucions els fons que custodia, amb les limitacions que en requeresca la preservació. Les normes d'accés i consulta dels fons s'han d'establir reglamentàriament.
 • Ser un centre de recursos per a la investigació sobre temes valencians.
 • Elaborar el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana i afavorir-ne la integració en tots els catàlegs col·lectius de les mateixes característiques que es creen a la resta d'Espanya o en l'àmbit internacional.
 • Vetlar per l'adequada conservació dels fons que integren el patrimoni bibliogràfic valencià i prestar els servicis de suport necessaris, en col·laboració amb altres institucions.
 • Mantindre les relacions de cooperació oportunes amb les entitats posseïdores dels fons que integren el patrimoni bibliogràfic valencià.
 • Desplegar i gestionar la Biblioteca Valenciana Digital.
 • Exercir funcions de suport als centres bibliotecaris integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana i en la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar la cooperació entre les distintes xarxes de biblioteques de la Comunitat Valenciana.
 • Mantindre l'adequada cooperació amb els servicis bibliotecaris de distints àmbits.

Es pot conéixer més sobre la Biblioteca mitjançant:

 

 

 

 

Pot saber més sobre la Biblioteca Valenciana mitjançant aquest audiovisual: