Visualització de contingut web

Accés a la Biblioteca

Per a fer ús dels fons i servicis presencials serà necessari disposar de la targeta d'investigació de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiuo, si no se'n té, del corresponent passe temporal. Els dos document es proporcionen de manera gratuïta.

 

TARGETA D'INVESTIGACIÓ

Permet l'accés a tots els servicis presencials de la Biblioteca Valenciana i a les sales de consulta. La targeta serà vàlida per un període de cinc anys, renovables.

 

Requisits:

En funció de l'acord adoptat pel Consell de Cooperació Bibliotecària de reconeixement de carnets d'investigació de la Biblioteca Nacional d'Espanya i de les biblioteques nacionals i regionals de les comunitats autònomes, es facilitarà el carnet d'investigació a totes les persones posseïdores d'un carnet expedit en alguna d'aquestes biblioteques. En aquests casos, els documents requerits per la Biblioteca Valenciana són: el carnet d'investigació i el D.N.I. (o passaport), els dos en vigor.

 

PASSE TEMPORAL

S'expedeix a aquells usuaris que accedisquen a les sales de consulta de manera transitòria o puntual. També s'ha d'expedir als estudiants que facen ús de la part acotada per a ells a la sala Nicolau Primitiu. La vigència dels passes temporals és de 3 mesos, renovable en el cas dels estudiants.

 

 

Requisits:

 

REGULACIÓ DE L'ACCÉS

  • No està permés introduir a les sales de consulta maletins, carpetes opaques, paquets, motxilles, bosses de mà grans, sobres tancats, fundes d'ordinador portàtil, ni objectes que puguen causar danys a la seua estructura, a les seues instal·lacions o les seues pertinences. La biblioteca disposa de taquilles a la planta baixa, enfront del taulell d'informació, on es poden depositar els objectes personals.
  • No està permés l'accés amb cap classe de beguda ni de menjar.
  • La utilització de llibres i de documents propis requereix l'autorització prèvia del bibliotecari responsable de la sala.
  • Durant la consulta de documents originals amb valor patrimonial sols es podrà fer ús de llapis.
  • Els telèfons mòbils hauran d'estar insonoritzats o apagats abans d'entrar a les sales de consulta.
  • La utilització de dispositius d'emmagatzematge propis requereix l'autorització prèvia del bibliotecari responsable de la sala.
  • La realització de fotografies requerirà l'autorització prèvia del bibliotecari responsable de la sala.
  • S'han de cumplir les normes deconvivència tant a les sales de consulta com en tot el recinte de la biblioteca. Si no es així se retirarà el passe temporal o la targeta d'investigació.