Visualització de contingut web

Accés a la Biblioteca

Per a fer ús dels fons i servicis de la Biblioteca Valenciana serà necessari disposar de la targeta d'investigador de la Biblioteca Valenciana o, si no se'n té, del corresponent passe temporal.

PASSES TEMPORALES

Requisits:

 • Tindre més de 18 anys

Excepcionalment, els ciutadans que tinguen 16 o 17 anys podran obtindre el passe temporal de la Biblioteca seguint la normativa habitual si estan realitzant un treball d'estudis. En este cas, quan es facen el passe temporal, han d'indicar el motiu de la consulta.

 • Acreditar la identitat per mitjà del DNI o el passaport
 • Omplir l'imprés de sol·licitud

Nota: este passe està lliure de taxes i es concedix a aquells usuaris que consulten el catàleg o els fons de referència de forma ocasional i als qui passen per la Biblioteca Valenciana de manera transitòria o amb caràcter puntual. El passe temporal, que només podrà ser expedit per una vegada, té una vigència de tres mesos naturals i correlatius.

TARGETA D'INVESTIGADOR

Permet l'accés a tots els servicis i els fons de consulta general i hemeroteca, com també als fons de reserva que estiguen reproduïts. La targeta serà vàlida per un període de cinc anys.

Requisits:

 • Tindre més de 18 anys
 • Acreditar la identidad per mitjà del DNI o el passaport
 • Omplir l'imprés de sol·licitud

Nota: Els impressos de sol·licitud estan disponibles en línia i poden sol·licitar-se en Informació General o en la Secretaria de la Biblioteca Valenciana.

En el cas que se sol·licite la consulta d'originals del fons de reserva (gràfic, antic i valuós) la utilització dels quals estiga restringida per raons de seguretat, preservació i conservació serà necessari acreditar alguna de les condicions següents:

 • Ser diplomat o llicenciat universitari (Fotocòpia del títol)
 • Estar realitzant una investigació amb finalitat acadèmica, presentant una carta del responsable que la dirigix.
 • En algun cas no especificat, es podrà sol·licitar per escrit a la Direcció de la Biblioteca exposant la matèria i finalitat de la investigació.

Nota:La consulta d'originals de fons antic (impressos i facsímils) i manuscrits sols es podrà realitzar en horari de matí de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Acord de reconeixement mutu dels carnets d'investigador de la Biblioteca Nacional d'Espanya i de les biblioteques regionals o autonòmiques.

En funció de l'acord signat en la Comissió Tècnica de Cooperació de la Biblioteca Nacional d'Espanya i de les biblioteques nacionals i regionals de les comunitats autònomes, dins del Consell de Cooperació Bibliotecària, a partir del dia 1 de gener de 2009, les esmentades biblioteques facilitaran el carnet d'investigador a totes les persones que posseïsquen un carnet d'investigador expedit en alguna de les biblioteques que participen en l'acord. En aquests casos, els documents requerits per la Biblioteca Valenciana són el carnet d'investigador i el document nacional d'identitat (o passaport), tots dos en vigor.

REGULACIÓ DE L'ACCÉS

 • La utilització de llibres i de documents propis requereix l'autorització prèvia del bibliotecari responsable de la sala.
 • Durant la consulta de documents originals sols es podrà fer ús de llapis.
 • No està permés introduir a les sales de consulta maletins, carpetes opaques, paquets, motxilles, bosses de mà grans, sobres tancats, estojos i fundes d'ordinador portàtil, aparells reproductors (càmeres fotogràfiques, càmeres de vídeo, escàners...) ni objectes que puguen causar danys a la seua estructura, a les seues instal·lacions o les seues pertinences. La biblioteca disposa de taquilles a la planta baixa, enfront del taulell d'informació, on es poden depositar els objectes personals.
 • No està permés l'accés amb cap classe de beguda ni de menjar.
 • Els telèfons mòbils hauran d'estar insonoritzats o apagats abans d'entrar a les sales de consulta.
 • La utilització de dispositius d'emmagatzematge propis requereix l'autorització prèvia del bibliotecari responsable de la sala.
 • S'han de cumplir les normes deconvivència tant a les sales de consulta com en tot el recinte de la biblioteca. Si no es així se retirarà el passe temporal o la targeta d'investigador.