Principal |  Mapa |  E-mail 
Servicis a l'Usuari | Reprografia
Accés i Guia d'Ús |Informació Bibliogràfica |Reprografia |Sales de Consulta
Ir a Menú Principal San Miguel de los Reyes Biblioteca Valenciana Digital

La Biblioteca Valenciana (BV), com a primer centre bibliogràfic de la Comunitat Valenciana, té com a missió vetlar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic valencià.

Per a fer compatibles ambdós funcions la BV oferix als usuaris la possibilitat d'obtindre la reproducció dels documents per mitjà de diversos sistemes i suports alternatius, tractant sempre d'adaptar-se a les noves tecnologies.

Les restriccions i limitacions per a la reproducció de documents estan motivades tant per la legislació vigent (Llei de Propietat Intel·lectual), com per la normativa interna encaminada a la preservació i el bon ús de la col·lecció.


NORMES GENERALS DE REPRODUCCIÓ cuerpo

 

1. La reproducció d'obres que no pertanyen al domini públic, és a dir, aquelles obres que encara estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, només serà possible quan es realitze sense ànim de lucre i exclusivament per a fins d'investigació. (Llei de Propietat Intel·lectual) .

2. D'aquelles obres que estiguen a la venda (consulte base de dades de l'ISBN) només se'n podrà reproduir un terç.

3. El personal bibliotecari responsable de la sala de consulta valorarà l'estat físic de cada obra i decidirà el tipus de reproducció més adequat per a cada document.

4. Es poden obtenir en el moment fins a un màxim de 10 pàgines per document, amb el límit de 40 pàgines per lector i dia. En Hemeroteca el màxim establert són 20 còpies per lector i dia.

5. Les sol·licituds de reproducció de més de 10 pàgines i les reproduccions en format digital hauran de realitzar-se per encàrrec. Açò també s'aplica a la reproducció íntegra d'un fullet o d'un document de 10 pàgines o menys.

En el cas del material gràfic, el màxim de reproduccions serà de 50 documents per petició.

6. Les reproduccions de tots aquells documents que ja estiguen microfilmats o digitalitzats s'obtindran a partir de la còpia microfilmada o digitalitzada.

7. La reproducció d'una obra a partir de l'original, que ja estiga microfilmat o digitalitzat, haurà de sol·licitar-se per escrit amb una exposició de motius raonada i necessitarà l'autorització de la direcció de la Biblioteca.

8. Les obres anteriors a 1801, les obres rares i valuoses posteriors a esta data i les obres amb risc de deterioració només podran reproduir-se en el suport que la BV considere més adequat.

9. No es podrà sol·licitar la reproducció d'aquells documents que no estiguen processats com cal, és a dir, inventariats o catalogats.

10. La BV no es responsabilitzarà de l'ús que puga fer-se de les reproduccions en contra dels drets de propietat intel·lectual protegits per la Llei.


NORMES ESPECÍFIQUES PER A ÚS PÚBLIC cuerpo

 

1. El sol·licitant de la reproducció serà el responsable de tramitar i obtindre els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel·lectual, llevat que la Biblioteca en siga la titular. En este cas l'autorització per part de la Biblioteca serà amb caràcter no exclusiu.

2. Tota reproducció que siga inclosa en una publicació haurà de portar una línia de crèdit o peu de foto, on s'especifique "Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu".

3. En el cas que el document pertanga a determinats llegats haurà d'especificar-se, a més, de quin llegat es tracta seguint l'exemple: "Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Biblioteca Orts-Bosch".

4. En el cas dels documents del fons gràfic haurà de citar-se a més el nom de l'autor o la condició d'Anònim en el cas que l'autor siga desconegut.

5. Les reproduccions de documents gràfics no podran alterar el document original sense l'autorització de l'autor.

6. L'autorització per a la reproducció de documents serà vàlida per a una única edició de l'obra.

7. Totes les publicacions en què s'incloguen reproduccions de documents de la BV podran ser objecte d'inspecció prèvia a l'edició per part de la mateixa Biblioteca.

8. De totes les publicacions d'una obra que incloguen reproduccions de documents de la BV, se n'hauran d'entregar a esta un exemplar.

9. El citat exemplar haurà de dirigir-se al departament d'adquisicions de la BV especificant el motiu pel qual foren sol·licitades les reproduccions.

 


REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS cuerpo

 

La BV disposa de diversos sistemes de reproducció de documents, segons el tipus de document i l'estat de conservació en què es trobe.

Fotocòpies (b/n)

Podran ser reproduïts per este mitjà els següents documents:

1. Obres de referència de les sales de consulta impreses després de 1900.

2. Monografies de la col·lecció general impreses després de 1958.

3. Publicacions periòdiques impreses després de 1958 i que no estiguen enquadernades

4. Publicacions periòdiques impreses després de 1958 enquadernades (només formats xicotets, 8u i 4t).


Fotocòpies per escàner

Podran ser reproduïts per este mitjà els següents documents:

1. Obres de referència de les sales de consulta que no puguen ser fotocopiades: obres impreses abans de 1901, obres posteriors que estiguen en mal estat o que l'enquadernació o el format de les quals impedisca la reproducció per mitjà de fotocòpia, i aquelles obres que siguen molt utilitzades.

2. Monografies del fons general impreses abans de 1958 i aquelles que siguen de format gran (Foli i Gran Foli).

3. Publicacions periòdiques impreses abans de 1958 que estiguen enquadernades.

4. Publicacions periòdiques impreses abans o després de 1958 de format gran (Foli i Gran Foli).

5. Documents gràfics impresos (Formats xicotets) i fotografies en positiu en paper.

 

Reproducción en formato digital

Podran ser reproduïts per este mitjà especialment els documents gràfics, i qualsevol tipus de document que permeta tant pel format com per l'estat de conservació esta forma de reproducció.

L'usuari entregarà a la BV un dispositiu d'emmagatzenatge en què se li gravaran les reproduccions de documents sol·licitades.TRÀMITS DE SOL·LICITUD DE REPRODUCCIÓ cuerpo

Per a sol·licitar la reproducció de documents és necessari omplir l'imprés de sol·licitud de reprografia que està disponible en les sales de consulta i en la pàgina web de la BV. L'entrega de l'imprés pot fer-se directament al personal responsable de la sala de consulta o enviar-lo per correu ordinari, fax o correu electrònic dirigit a:

Biblioteca Valenciana
Servici de Reprografia
Av. Constitució, 284
46019 València
Tlfno: 96 3874000
Fax : 963874037
E-Mail : bv@gva.es

El cost de reproducció ha de consultar-se en el servici de reprografia.