Principal |  Mapa |  E-mail 
Servicis a l'Usuari |  Informació Bibliogràfica
Biblioteca Profesional |Guia d'Ús |Informació Bibliogràfica | Reprografia |Sales de Consulta
Ir a Menú Principal San Miguel de los Reyes Biblioteca Valenciana Digital
Bibliografies · Jurisprudencia i Legislació · Producció Científica ·  Informació Biogràfica

BASES DE DADES DISPONIBLES DES DE LA BIBLIOTECA VALENCIANA

 
I. BIBLIOGRAFIES
cuerpo


1.1. Bibliografies nacionals i per llengües

 • Espanya


  • BIBLIOGRAFÍA NACIONAL ESPAÑOLA

   Temàtica: Producció impresa espanyola amb depòsit legal
   Fonts: Biblioteca Nacional Española
   Volum: 530.000 registres
   Període de cobertura: 1976-
   Productor: Chadwyck-Healey
  • BIBLIOGRAFÍA GENERAL ESPAÑOLA SIGLO XV-1998

   Temàtica: Impresos en espanyol
   Fonts: Research Libraries Group
   Volum: 1.400.000 registres
   Període de cobertura: Siglo XV-1998
   Productor: K.G.Saur

 • França


  • BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE DU XVE SIÈCLE À 2.000

   Temàtica: Impresos en francés
   Fonts: Research Libraries Group
   Volum: 1.700.000 registres
   Període de cobertura: Segle XV-2000
   Productor: K.G.Saur


 • Anglaterra


  • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1901
   Temàtica: Impresos en anglés
   Fonts: Research Libraries Group
   Volum: 1.400.000 registres
   Període de cobertura: Segle XV-1901
   Productor: K.G.Saur
  • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 1901 TO 1945

   Temàtica: Impresos en anglés
   Fonts: Research Libraries Group
   Volum: 1.700.000 registres
   Període de cobertura: 1901-1945
   Productor: K.G.Saur


 • Itàlia


  • BIBLIOGRAFIA GENERALE ITALIANA DAL XV SECOLO AL 1999

   Temàtica: Impresos en italià
   Fonts: Research Libraries Group
   Volum: 640.000 registres
   Període de cobertura: Segle XV-1999
   Productor: K.G.Saur


 • Portugal


  • BIBLIOGRAFIA GERAL PORTUGUESA SÉCULO XV-1999

   Temàtica: Impresos en portugués
   Fonts: Research Libraries Group
   Volum: 290.000 registres
   Període de cobertura: Segle XV-1999
   Productor: K.G.Saur


 • Producció en llatí


  • LATIN BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1999

   Temàtica: Impresos en llatí
   Fonts: Research Libraries Group
   Volum: 300.000 registres
   Període de cobertura: Segle XV-1999
   Productor: K.G.Saur

1.2 Bibliografies de materials especials


INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF MAPS AND ATLASES

Temàtica: Mapes i atles
Fonts: Research Libraries Group
Volum: 303.000 registres
Període de cobertura: Segle XV-1999

INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF PRINTED MUSIC, MUSIC MANUSCRIPTS AND RECORDINGS
Temàtica: Partitures impreses i manuscrites, registres sonors
Fonts: Research Libraries Group
Volum: 1.300.000 registres
Període de cobertura: Segle XV-1999

II. JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ
cuerpo

ARANZADI LEGISLACIÓN

Temàtica: Lleis i disposicions generals
Fonts: Gaceta de Madrid i BOE
Volum: 160.000 disposicions (text íntegre des de 1978)
Període de cobertura: 1929-
Productor: Editorial Aranzadi
ARANZADI JURISPRUDENCIA

Temàtica:Totes les sentències i una selecció d'actes del Tribunal Suprem, així com resolucions del Tribunal Constitucional, Tribunal Europeu de Drets Humans, Tribunals Superiors de Justícia (en matèria Civil foral), així com les Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat. Inclou una selecció des de 1930 fins a 1978 de les resolucions més importants pronunciades per la sala 1a del Tribunal Suprem i per la Direcció General dels Registres i del Notariat.
Període de cobertura: 1930-
Productor: Editorial Aranzadi

ARANZADI COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Temàtica: Lleis i disposicions generals
Fonts: Butlletins i diaris oficials de les Comunitats Autònomes
Volum: 80.000 disposicions (text íntegre des de 1992)
Període de cobertura: 1982-
Productor: Editorial Aranzadi

IBERLEX

Temàtica: Lleis, disposicions generals, convenis col·lectius
Fonts: BOE i DOCE
Volum: 90.000 disposicions (text íntegre des de 1977)
Període de cobertura: 1968-
Productor: Ministeri d'Administracions Públiques

MAPLEXTER

Temàtica: Lleis, disposicions generals relacionats amb les Comunitats Autònomes
Fonts: BOE i butlletins oficials de les Comunitats Autònomes
Volum: 59.000 disposicions (text íntegre des de 1980)
Període de cobertura: 1978-
Productor: Ministeri d'Administracions Públiques

III. PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
cuerpo

3.1 Bases de dades del CSIC

ISOC
Temàtica: Ciències Socials i Humanitats
Fonts: 1.678 revistes espanyoles.
Volum: 400.000 referències (resums des de 1996)
Període de cobertura: 1971-
Productor: CINDOC

IME

Temàtica: Ciències de la Salut
Fonts: 330 revistes espanyoles.
Volum: 200.000 referències
Període de cobertura: 1971-
Productor: Institut d'Estudis Històrics i Documentals sobre la Ciència
ICYT

Temàtica: Ciència i Tecnologia
Fonts: 1.678 revistes espanyoles.
Volum: 140.000 referències
Període de cobertura: 1979-
Productor: CINDOC
CIRBIC

Temàtica: Totes
(és un catàleg col·lectiu de revistes i llibres de les biblioteques del CSIC)
Fonts: Catàlegs individuals del CSIC
Volum: 800.000 referències
Productor: Unitat de Coordinació de Biblioteques del CSIC

DATRI

Temàtica: Línies d'investigació, projectes d'I+D, en curs o finalitzats, patents, servicis, cursos i equips de distints centres
Fonts: Oficines de Transferències de Tecnologia dels principals centres d'investigació nacionals (Xàrcia OTRI/OTT).
Volum: 8.000 registres
Productor: Secretaria General del Pla Nacional I+D3.2 Producció espanyola retrospectiva
PERIODICAL CONTENTS INDEX ESPAÑOL

Temàtica: Ciències Socials i Humanitats
Fonts: 250 revistes en espanyol.
Volum: 500.000 referències
Període de cobertura: 1871-1995 (les revistes seleccionades estan completes)
Productor: Chadwyck-Healey3.3 Biblioteconomia i Documentació

LISA : LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS

Temàtica: Arxivística, Biblioteconomia, Documentació. Informàtica documental
Fonts: 600 revistes i una selecció d'altres documents
Volum: 215.000 referències
Període de cobertura: 1969-1999
Productor: Bowker-Saur fins a 2001. Des de 2002, Cambridge Scientific Abstracts
IV. INFORMACIÓ BIOGRÀFICA
cuerpo

WORLD BIOGRAPHICAL INDEX

Temàtica: Informació biogràfica

Fonts:
 • Índexs de l'American Biographical Archive (ABA I i II)
 • Archives Biographiques Françaises (ABF I i II)
 • Archivio Biographico Italiano (ABI I i II)
 • Archivo Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica (ABEPI I i III)
 • Australasian Biographical Archives (ANZO-BA)
 • Biografisch Archief van de Benelux (BAB)
 • British Biographical Archive (BBA I y II)
 • Deutsches Biographisches Archiv (DBA I y II)
 • Polskie Archiwum Biograficzne (PAB)
 • Scandinavian Biographical Archive (SBA).

 • Textos complets en microfitxa corresponents de l'ABEPI.

  Volum: 3.000.000 de registres

  Productor: Bowker-Saur